Mặt tiền Nguyễn Phúc Chu phường Long Tâm giá tốt đầu tư

1.200.000.000